Geotechnika – prace geologiczno-inżynierskie

Geologia jest nauką zajmującą się budową Ziemi, jej historią, własnościami, zjawiskami zachodzącymi w jej wnętrzu. Osiągnięcia nauki wykorzystywane są między innymi w geologii inżynierskiej, hydrogeologii.  Natomiast geotechnika jest ściśle powiązana z geologią, i zajmuje się badaniem podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa.

Badania geologiczne i geotechniczne to bardzo ważny element gospodarki, wspomagający firmy budowlane przy pracach fundamentowych oraz wykopach inżynierskich. Przed każdą inwestycją budowlaną czy drogową konieczne jest przeprowadzenie skomplikowanych prac badawczych dotyczących gruntu, aby móc dostosować do istniejących warunków odpowiednie środki.

Prace geologiczno–inżynierskie to szereg specjalistycznych działań, takich jak: wiercenia, sondowania, szczegółowe badania podłoża gruntowego, które służą określeniu warunków gruntowych danego miejsca. Każde funkcjonujące w Polsce przedsiębiorstwo geologiczne wykonuje usługi geotechniczne na potrzeby budowy dróg i autostrad, parkingów, oczyszczalni ścieków, elektrowni, obiektów przemysłowych, fabryk, stacji paliw, osiedli mieszkaniowych, domów jednorodzinnych, centrów handlowych, obiektów sportowych itd. Firmy o profilu geologicznym i geotechnicznym na zlecenia klienta poszukują złóż cennych surowców mineralnych.

Przedsiębiorstwo geologiczne wykonuje badania, przygotowuje dokumentacje, opracowania, wydaje opinie określające poziom bezpieczeństwa budowy w określonym miejscu, np. na skarpie czy zboczu. Zazwyczaj takie firmy oferują także nadzór oraz doradztwo geotechniczne.

W trakcie prac wiertniczych pobierane są próbki do badań laboratoryjnych. Usługi geotechniczne przeprowadzane są zarówno w terenie, jak i w laboratorium. W ślad za pracami wiertniczymi idą badania laboratoryjne gruntu.

Przedsiębiorstwa oferujące prace geologiczno – inżynierskie oraz badania geologiczne, dysponują bardzo wyspecjalizowanym sprzętem – wiertnicami, sondami, którego uzupełnieniem jest dobrze wyposażone laboratorium oraz sprzęt komputerowy z nowoczesnym oprogramowaniem.

Badania geologiczne służą do rozpoznania warunków geologicznych danego miejsca, co jest konieczne, by każda powstająca inwestycja lądowa lub podziemna była bezpieczna w eksploatacji. Zlekceważenie istniejących zagrożeń może prowadzić do katastrofy budowlanej.