Komornik sądowy – egzekucja długów.

Zadaniem komornika jest egzekucja wierzytelności od dłużników, zarówno od firm, jak i osób prywatnych. Komornik Świdnica to funkcjonariusz publiczny, działający przy Sądzie Rejonowym.

Komornik sądowy działa na podstawie wydanych wyroków sądowych, kiedy wszystkie dotychczasowe sposoby odzyskania długu okazały się nieskuteczne (np. windykacja).

Aby wykonywać zawód i objąć stanowisko komornika, trzeba skończyć studia – prawo lub administrację, a następnie odbyć dwuletnią aplikację i zdać końcowy egzamin. Komornika powołuje Minister Sprawiedliwości. Nadzór nad komornikiem sprawuje prezes Sądu Rejonowego oraz rada izby komorniczej, do której należy dany komornik.

Powaga wykonywanego zawodu jest duża, jak również związany z nią etos pracy oraz odpowiedzialność ciążąca na komorniku. W związku z tym osoba wykonująca ten zawód nie może podejmować innego zatrudnienia, które mogłoby przeszkadzać w wypełnianiu zawodowych obowiązków, o zgodę musi ubiegać się u prezesa sądu apelacyjnego, jak również w radzie izby komorniczej.

Komornik powinien cieszyć się szacunkiem oraz nieposzlakowaną opinią w społeczeństwie. Zarobki komornika zależą tylko i wyłącznie od jego skuteczności oraz obrotności. Jego zarobek to 15% ze ściągniętej kwoty należności. Im więcej egzekucji prowadzi komornik, tym więcej zarobi.

Efektywne wykonywanie orzeczeń sądowych, czyli egzekucji jest możliwie między innymi dzięki współpracy z różnymi instytucjami, które przekazują komornikowi przydatne informacje. Zależy ono również od dobrej współpracy z wierzycielem

Sprawy prowadzone przez komornika mogą dotyczyć roszczeń pieniężnych oraz niepieniężnych. Egzekucja zgodnie z prawem może być prowadzona z wszelkiego majątku dłużnika – między innymi z wynagrodzenia za pracę, udziałów, akcji, nieruchomości, ruchomości domowych, prawa do lokalu itd.
Komornik ma prawo przeszukać mieszkanie, biuro, dom dłużnika, a ten ma obowiązek mu to umożliwić. Przeprowadza również licytacje komornicze Świdnica, zamieszczając publiczne obwieszczenia na stronie internetowej.

Komornik zajmuje się także roszczeniami niepieniężnymi, takimi jak opróżnienia lokali, wydanie osoby, przekazanie dziecka spod opieki jednej strony na rzecz drugiej.

Ze względu na przebiegłość niektórych dłużników, którym udaje się ukryć lub pozbyć swojego majątku, czasami komornik pozostaje bezsilny, bo może działać tylko w granicach prawa.