Transport odpadów niebezpiecznych

Transport specjalistyczny

Obrót odpadami niebezpiecznymi jest precyzyjnie regulowany aktami prawnymi, które opisują, jakie odpady są uznawane za niebezpieczne oraz jakie zasady bezpiecznego postępowania z nimi są wymagane. Szczegółowo jest również unormowana kwestia transportowania takich odpadów. Przedmiotem najwyższej troski jest zapewnienie warunków, które wyeliminują groźbę jakiejkolwiek kolizji podczas transportu, a w przypadku jej wystąpienia, zminimalizują szkodliwy wpływ na ludzi i środowisko.

Odpady tego typu powinny być transportowane bezpiecznie już  wewnątrz zakładu produkcyjnego.  Ze względu na bezpieczeństwo pracy ludzi, powinny być niezwłocznie usuwane z miejsca ich powstania i transportowane do specjalistycznych magazynów, które zapewniają ich składowanie. Środki transportu wewnątrzzakładowego, używane do przemieszczania odpadów niebezpiecznych, nie powinny być używane do przewożenia innych ładunków. Bardzo ważne jest szczegółowe wytyczanie dróg, używanych do transportu odpadów niebezpiecznych, aby nie krzyżowały się zbyt często z ciągami komunikacyjnymi i drogami transportu innych materiałów.

Transport drogowy kolejowy, morski i lotniczy odpadów niebezpiecznych jest szczegółowo unormowany na poziomie umów międzynarodowych. W transporcie drogowym generalne zastosowanie ma umowa ADR, która w sposób szczegółowy wytycza zasady organizacji transportu w krajach, które są sygnatariuszami układu. Konsekwencją umowy są ministerialne rozporządzenia, które w sposób jednoznaczny opisują zasady organizacji transportu drogowego odpadów niebezpiecznych i postępowania w trakcie wypadku lub innego zdarzenia niebezpiecznego.